Mine Annoncer Opret Annonce

Vilkår og betingelser

Vilkår for brug af Pitdeal.dk

Pitdeal.dk er en internetbaseret handelsplatform, der
udbydes af Pitdeal.dk, CVR-NR. 33755775 (herefter benævnt Pitdeal.dk. Ved at
lade sig registrere som bruger og ved at benytte hjemmesiden Pitdeal.dk (herefter
også benævnt "Hjemmesiden") accepterer brugeren, at dette sker i henhold til
nedenstående vilkår, som er gældende med virkning fra den 1-6-2012

1.                      
Formål

Pitdeal.dk stiller en
elektronisk platform til rådighed for annoncering af køb og salg af alt udstyr
til brug for motorsport, herunder eksempelvis motorcykler, racerbiler,
beklædning og transportmidler. Pitdeal.dk kan benyttes af såvel private som
erhvervsdrivende.

Pitdeal.dk er ikke part i
nogen aftaler mellem købere og sælgere og yder ingen rådgivning til nogen af
parterne eller kontrol med de varer, materialer eller ydelser, som udbydes af
brugere på Pitdeal.dk.

Det er således parternes
eget ansvar at aftale samtlige betingelser for køb, salg, levering og betaling
af de varer, materialer eller ydelser, som annonceres af brugere på Pitdeal.dk.

2.                      
Registrering
af brugere

Brugeren accepterer ved
registreringen, at nærværende generelle betingelser finder anvendelse.

 

For at opnå adgang til at
annoncere på Pitdeal.dk skal brugeren meddele en række kontaktoplysninger,
herunder navn, adresse, e-mail og telefonnummer på en formular, således, at
brugeren til enhver tid kan identificeres. Ved at lade sig registrere giver
brugere, som er fysiske personer, udtrykkeligt samtykke til, at de meddelte
oplysninger indsamles, opbevares og behandles af Pitdeal.dk i overensstemmelse
med persondatalovens regler herom.

Alene forbrugere, som er
myndige, eller virksomheder, der er lovligt registreret og ikke er under
konkurs eller anden rekonstruktionsbehandling, må lade sig registrere som
brugere (forbrugere eller virksomheder under konkurs kan dog registreres ved
kurator eller rekonstruktør).

Ved registrering som bruger
garanterer forbrugere eller virksomheden, at samtlige afgivne oplysninger er
sande og fuldstændige. Det er brugeren, som alene har ansvaret for at opdatere
oplysningerne, således at disse til enhver tid er retvisende.

Pitdeal.dk forbeholder sig
ret til at slette brugeren og dennes annoncer uden varsel i tilfælde af
mistanke om urigtige eller utilstrækkelige oplysninger om brugeren eller i
tilfælde af anden overtrædelse af nærværende generelle betingelser eller
lovgivningen.annoncering på Pitdeal.dk

 


accepterer brugeren, at brugerens oplysninger efter omstændighederne kan
videregives, hvis Pitdeal.dk er forpligtet til at videregive oplysningerne i henhold
til lovgivningen eller i tilfælde af en tvist mellem køber og sælger vedrørende
varer, materialer eller ydelser, som har været annonceret på Pitdeal.dk.
Oplysningerne vil i øvrigt ikke blive videregivet eller solgt til tredjemand
til markedsføringsformål uden udtrykkeligt samtykke fra brugeren. Ved
indrykning af en annonce bestemmer brugeren selv i hvilket omfang, kontaktoplysninger
skal være synbare i annoncen.

Brugeren vil blive udstyret
med et brugernavn og en adgangskode. Det er brugerens ansvar at beskytte
brugernavn og adgangskode samt at informere Pitdeal.dk i tilfælde af mistanke
om misbrug af brugernavn og/eller adgangskode.

Ved indrykning af en annonce på Pitdeal.dk accepterer
brugeren, at Pitdeal.dk får en ikke eksklusiv licens til at benytte og herunder
redigere og ændre i indholdet af brugerens annonce på Pitdeal.dk. Det
præciseres, at denne ret ikke vil blive benyttet til ændring af oplysninger om
de udbudte varer, materialer eller ydelser eller prisen for disse. Licensen er
nødvendig for, at Pitdeal.dk kan opbevare og annoncere oplysningerne.

3.                      
Misbrug af
data

Pitdeal.dk tilstræber at etablere sikkerhedssystemer som
beskytter imod uautoriseret adgang til registrerede oplysninger på Pitdeal.dk. Pitdeal.dk
kan imidlertid ikke garantere imod, at tredjemand ulovligt skaffer sig adgang
til digitalt lagrede oplysninger eller i forbindelse med brugernes overførsel
af meddelelser. Herudover kan Pitdeal.dk ikke garantere imod, at tredjemand i
øvrigt uretmæssigt benytter de oplysninger, som er tilgængelige på Pitdeal.dk,
eller som udveksles imellem en køber og en sælger. Bruger opfordres derfor
generelt til selv at være opmærksom på, om der forekommer misbrug.

4.                      
Indholdet af
annoncer

Det er brugerens ansvar, at indhold af annoncer på Pitdeal.dk
overholder den til enhver tid gældende lovgivning, herunder lov om forbrugeraftaler,
købeloven, aftaleloven og markedsføringsloven.

Bruger er i øvrigt i enhver
henseende ansvarlig i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler for
annoncerne og de heri indeholdt oplysninger, og er herunder
erstatningsansvarlig for de skader eller tab, som annoncerne måtte forårsage.

Brugeren har pligt til i
annoncen at identificere sig som enten forbruger eller erhvervsdrivende og
herunder oplyse om de annoncerede varer, materialer eller ydelser er
momsbelagt.

Pitdeal.dk påtager sig intet ansvar for at kontrollere
annoncernes indhold, herunder om indholdet af annoncen er korrekt eller
overtræder tredjemands rettigheder eller lovgivningen i øvrigt. Pitdeal.dk
forbeholder sig imidlertid at slette eller ændre en annonce, i det omfang det
konstateres, at annoncen krænker en tredjemands rettigheder eller på anden vis
indebærer en overtrædelse af gældende lovgivning. Ligeledes forbeholder Pitdeal.dk
sig at slette eller ændre en annonce, i det omfang det vurderes, at indholdet
er egnet til at virke stødende for offentligheden

Alle annoncer skal overholde de til enhver tid gældende
regler for annoncering, som de fastsættes af Pitdeal.dk og offentliggøres på
hjemmesiden [forudsættes lagt på hjemmesiden med et særskilt link].
Navnlig forudsættes det, at samtlige oplysninger indeholdt i en annonce er
retvisende og ikke egnet til at vildlede potentielle købere.

Pitdeal.dk har yderligere til enhver tid ret til uden at
angive en begrundelse at slette en annonce med et rimeligt varsel mod at
tilbagebetale brugerens annonceudgift.

Det er brugerens ansvar selv at sørge for at fjerne en
annonce, som ikke længere er aktuel, f.eks. fordi produktet er solgt. Alle
forespørgsler, meddelelser og tilbud, som fremkommer i henhold til annoncen, er
rettet til brugeren og skal besvares af denne. Pitdeal.dk påtager sig intet
ansvar for at videreformidle henvendelser udover den formidling, som sker
automatisk til brugeren via hjemmesiden.

Brugeren har ret til at slette annoncen til enhver tid.

5.                      
Priser og
betalinger

Pitdeal.dk afkræver annoncører betaling for brug af Pitdeal.dk.
Priser fremgår af Pitdeal.dks til enhver tid gældende prislister for de enkelte
ydelser på Pitdeal.dk og er afhængig af det nærmere indhold og omfang af
annoncen. Alle priser tillægges moms.

Betalinger for annoncer sker i henhold til de til enhver
tid gældende betalingsbetingelser, som brugeren skal godkende i forbindelse med
tegning af annoncen.

Brugeren accepterer, at den i Forbrugeraftaleloven
indeholdte mulighed for forbrugere for at fortryde køb af ydelser på
internettet indenfor 14 dage bortfalder så snart annoncen tegnes på Pitdeal.dk.
Det skyldes, at annoncen oprettes og leveres samtidig med tegningen af
annoncen.

6.                      
Immaterielle
rettigheder

Alt indhold på Pitdeal.dk tilhører Cvr.33755775 Pitdeal.dk, herunder ophavsretten og varemærkeretten
til tekst, billeder, design, software og grafik. Al benyttelse af ydelser på Pitdeal.dk
må kun finde sted i henhold til nærværende generelle betingelser og enhver
anden benyttelse, herunder distribution, offentliggørelse, kopiering eller udnyttelse
af indholdet er forbudt.

7.                      
Begrænsning
af ansvar

Som anført ovenfor er brugeren af Pitdeal.dk selv
ansvarlig for indhold af annoncer og for salg af varer, materialer eller
ydelser, som finder sted via Pitdeal.dk. Brugeren accepterer i den forbindelse,
at Pitdeal.dk ikke kan gøres ansvarlig for oplysninger i annoncerne, herunder
annoncer som andre brugere har indrykket, eller for andre brugeres eller
tredjemands adfærd på Pitdeal.dk. Pitdeal.dk har således ikke noget ansvar for
kvalitet, sikkerhed eller lovligheden af det, som udbydes til salg på Pitdeal.dk,
og fraskriver sig hermed ethvert ansvar for de annoncerede varer, materialer
eller ydelser. Pitdeal.dk er herunder ikke ansvarlig for tab, hverken direkte
eller indirekte tab, der opstår som følge af benyttelsen af Pitdeal.dk eller
køb eller salg på Pitdeal.dk.

Såfremt Pitdeal.dk gøres erstatningsansvarlig overfor en
bruger på trods af det foran anførte, er Pitdeal.dks ansvar begrænset til
værdien af det vederlag, som Pitdeal.dk har modtaget for den annonce, som har
foranlediget et tab.

8.                      
Ændringer
eller rettelser 

Pitdeal.dk forbeholder sig til enhver tid at foretage
ændringer eller opdateringer af disse generelle betingelser, således at disse
ændringer er gældende med virkning fra den førstkommende, nye annoncering, dog
senest 30 dage efter ændringens offentliggørelse på hjemmesiden.

9.                      
Lovvalg og
værneting

Nærværende generelle
betingelser, som udgør aftalen mellem brugeren og Pitdeal.dk, er underlagt og
skal fortolkes i overensstemmelse med dansk ret, uanset eventuelle lovvalgsbestemmelser.
Eventuelle uoverensstemmelser mellem parterne skal afgøres ved Pitdeal.dks
værneting.

10.                  
Henvendelser

Alle henvendelser vedrørende
disse generelle betingelser eller brugen af Pitdeal.dk i øvrigt skal ske til:

Pitdeal.dk

Sasserbrovej 29

4173 Fjenneslev

Tel 70202372 eller Support@pitdeal.dk

Cvr 33755775